czwartek, 18.04.2024

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku https://www.urszulanki.rybnik.pl. Data publikacji strony internetowej: 22 września 2020 roku. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 września 2020 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Zespołem Szkół Urszulańskich w Rybniku, e-mail. sekrlo@wp.pl, tel. 32 4228750. Osoba kontaktowa: Dariusz Grzegorzyca

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio – deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.

Dostępność architektoniczna

Adres:  Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku, ul. 3 Maja 22, 44-200 Rybnik. Główne wejście do siedziby Zespołu Szkół Urszulańskich usytuowane jest od strony ulicy 3 Maja. Do budynku nr 1 prowadzą główne drzwi wejściowe.

 1. Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku składa się z trzech budynków, które posiadają bariery architektoniczne. Do budynku głównego nr 1 prowadzi również wejście przez plac szkolny od ul. Klasztornej i Miejskiej. Do budynku nr 3 można wejść od strony ul. J. Piłsudskiego. Do budynku nr 2 wejście jest możliwe wyłącznie przez plac szkolny.
 2. Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Józefa Piłudskiego i jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 32 4228750.
 3. Korytarze na parterze w budynkach nr 2 i 3 zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.
 4. Korytarze na piętrze zapewniają ograniczoną komunikację poziomą wewnątrz budynku, Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki. W budynku głównym dostęp do pomieszczeń administracyjnych wymaga asysty pracowników szkoły z uwagi na schody. Asysta pracowników szkoły jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 32 4228750
 5. Główne drzwi wejściowe do budynku głównego są przystosowane do przejazdu osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynków po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 32 4228750.
 6. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Do budynków szkoły i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Jednostka nie umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
 9. Korytarze w budynkach mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 10. Jednostka dysponuje toaletą przystosowaną dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim
 11. W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.
 12. W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Jednostka nie rozszerza w tym zakresie katalogu usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

Najnowsze wiadomości

Osiągnięcia 2023/2024

Kwiatki w Serviotece 🌺

Finaliści!

Szkoła z sercem i duszą

Konkurs STARS

Dzień Otwarty do LO

„Kup rybkę” 🐠(2)

Wielki sukces!

Galeria zdjęć

Osiągnięcia 2023/2024

Kwiatki w Serviotece 🌺

Finaliści!

Szkoła z sercem i duszą

Konkurs STARS

Skip to content