Ogłoszenie list uczniów przyjętych do liceum i do klas 7 SP z podziałem na klasy będzie miało miejsce we wtorek, 21.08. 2018.
Listy będą wywieszone na tablicy ogłoszeń przy portierni.
Nie ma możliwości zmiany klas.